Igényfelmérő űrlap a GAMESZ bérlőinek!

Ha Ön vagy cége a GAMESZ bérlője, kérjük szánjon 2 percet a számlázással kapcsolatos igényfelmérő űrlapunk kitöltésére!
Segítségét előre is köszönjük!

Kitöltöm

Adatvédelem

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola utca 16., a továbbiakban: GAMESZ) számára kiemelt fontosságú cél az általa működtetett, www.budavargmsz.hu című honlap látogatói által a regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A GAMESZ a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a látogatók személyes adatait, amely hozzájárul a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A GAMESZ a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzat foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák a GAMESZ személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a honlap felhasználóitól személyes adatokat kér, a Szabályzat keretében a GAMESZ nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.


A GAMESZ a Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

A GAMESZ a látogatók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:

 

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –,valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie;
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas;
 • A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető;
 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés);
 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen;
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 • A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A GAMESZ általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér látogatóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A GAMESZ semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

A GAMESZ a látogatók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

A látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában a GAMESZ semmilyen körülmények között nem továbbítja harmadik fél számára.

Amennyiben valamely látogató személyes adatokat bocsát a GAMESZ rendelkezésére, GAMESZ minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát –  mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.


Az adatkezelés célja

A honlap látogatója bizonyos dokumentumokhoz (ún. alap dokumentumok), valamint opciók (hibabejelentés, pályázati anyagokhoz való hozzáférés) eléréséhez az adatkezelő honlapján keresztül végzett regisztrációt követően férhet hozzá. Az adatkezelés célja, hogy az érintetteket tájékoztatni tudjuk a szükséges információkról, illetve szükség esetén értesíteni tudjuk őket az esetükben releváns fejleményekről.

A látogatói igényektől függően, a külső támadások kiszűrése végett a regisztrációnak három szintje van, melyek során különböző adatok megadása szükséges:

1. Alapszintű regisztráció - nyilvános dokumentumok megtekintése (név, jelszó és e-mailcím szükséges);
2. Hiba bejelentéssel kombinált regisztráció - a bérlő pontos címével és telefonszámával kiegészített regisztráció, mely a kapcsolat felvételhez és a bérlői státusz ellenőrzéséhez szükséges;
3. Pályázatok letöltése kombinált regisztráció - cégek és Önálló jogi személyek részére létrehozott regisztráció, mely a honlapon megjelenő pályázati kiírások megtekintéséhez, a későbbi fejlesztések után pályázatok letöltéséhez és ajánlatok leadásához szükséges felületet szolgáltatja (céges adatok megadása kötelező, úgy mint: székhely, cégjegyzékszám, adószám).

 

A személyes adatok változtatása, törlése

Ha bármelyik látogató kéri, hogy a GAMESZ személyes adatait törölje ki saját rendszeréből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), GAMESZ ezt haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörlik a megfelelő, látogató által megjelölt adatokat.

 

Beérkező véleményekkel és regisztrációs kérelmekkel összefüggő adatkezelés

A GAMESZ-hez panasszal személyesen, postai úton, e-mailben, a www.budavargmsz.hu online felületén keresztül lehet fordulni. A beérkező véleményekkel összefüggő adatkezelést és adatfeldolgozást a GAMESZ alkalmazottai és a GAMESZ-szel vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban álló személyek végzik, az Info. törvény rendelkezéseinek szigorú betartásával. Adatai megadásával a regisztrációs kérelmet beküldő személy hozzájárul ahhoz, hogy a GAMESZ a személyes adatait kezelje és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás a GAMESZ székhelyén (1011 Budapest, Iskola utca 16.) történik. A véleményt küldő személynek joga van a kezelt adatai kezelésének megszüntetését kérni, továbbá jogosult az együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadni.

 

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése és web-irányjelzők ("web-beacon")

A honlap bizonyos részei cookie-kat, ún. "sütiket" használnak, hogy biztosítsák a regisztrációs eljárás integritását és segítsenek személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani és a látogató érdeklődésének megfelelő tartalmat eljuttatni a látogatóhoz. A „süti” nem más, mint kis mennyiségű adat, amely a látogató böngészőjében rögzítésre kerül, és amelyet az az internet szerver olvas le, amely elhelyezte azt. A süti személyi azonosítóként működik, rögzítve a látogató preferenciáit és korábban megadott adatait. A sütik alkalmazásával a látogató által korábban megadott adatok visszaállíthatóak a látogató következő látogatásánál a honlapon, így a látogató böngészési ideje csökken és a honlap használata leegyszerűsödik. A sütik egyedileg a látogató gépéhez rendeltek és csak az az internet szerver tudja leolvasni azokat, amelyiktől a süti származik.

A web-irányjelzőket arra lehet használni, hogy a sütiket célba juttassa, és hogy a honlapról statisztikát készítsen: például, hogy hányan látogattak meg egy bizonyos lapot, vagy kattintottak egy bizonyos linkre. Ha kívánja, a látogató beállíthatja böngészőjét úgy, hogy ne támogassa a sütiket. Ha ezt teszi, esetleg nem élvezheti ezen vagy más, a látogató által meglátogatott honlap bizonyos hasznos jellemzőit.

A GAMESZ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről-időre előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse. A legutóbbi frissítés dátuma a Szabályzat végén található. A GAMESZ javasolja, hogy a látogató időről-időre ellenőrizze ezen Szabályzatot, hogy továbbra is figyelemmel követhesse, a GAMESZ milyen lépéseket tesz személyes adatai védelme érdekében.

A látogató a honlap használatával jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megértette, tudomásul veszi és elfogadja.

A véleményt küldő személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).

 

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: NAIH-76440